บอร์ด ความรัก,เรียนรู้ที่จะอยู่กับความรัก ประสบการณ์ช.. โพสท์โดย วันศุกร์ ราศีเมถุนความรักทำให้กลไกของชีวิตทำงานได้ดีขึ้น ขณะที่หัวใจ ได้รักใครสักคนอย่างแท้จริงนั้นชิวิตจะเคลื่อนไหวอยู่ในหัวใจที่เต็มตื้น บทเพลงจะดังกังวานด้วยท่าทีอ่อนหวานดอกไม้จะพร้อมใจกันออกดอก ชูช่อ เริงร่าบทกวีจะถูกขับกล่อมในค่ำคืนที่อบอุ่นอะไรต่างๆ จะมีกลิ่นไอของความรักอยู่รอบตัวนั่นอาจเป็นเพราะทุกสิ่งที่เกิดขึ้นมีผลมาจากความรักแล้วความรักจะเป็นทุกสิ่งอย่างของชีวิตด้วยไหม?ถ้ า ... ต อ บ ว่ า ใ ช่ในวันที่ไม่มีความรักแล้วบทเพลงทุกบทเพลงก็จะไม่สามารถบรรเลงได้อีกตลอดไปดอกไม่จะพร้อมใจกันแห้งเฉา...ร่วงโรยและ...บทกวีจะตายไปจากโลกนี้ถ้ า ... ต อ บ ว่ า ไ ม่ ใ ช่บทเพลงเพลงนี้จบไป...จะมีเพลงอื่นๆ ที่ไพเราะขับขานมีดอกไม้ดอกใหม่ผลิขึ้นมาทดแทนและ...บทกวีก็จะถูกเขียนขึ้นมาเรื่อยๆ ในทุกวันใหม่ที่กำลังมาถึงหากวันหนึ่ง...เราพบว่า  "ความรัก" เป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เราอยากมีชีวิตอยู่ เราจำเป็นต้องหาคำตอบที่ดีให้กับตัวเองให้ได้ว่าเ ร า .. จ ะ ใ ห้ ส่ ว น ห นึ่ ง ข อ ง ชี วิ ต เ ป็ น ค ว า ม รั กห รื อ .. จ ะ ใ ห้ ค ว า ม รั ก  เ ป็ น ทุ ก สิ่ ง ข อ ง ชี วิ ต- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ความรัก เย็นสบายเหมือนสายลมแต่บางครั้ง...การออกมายืนรับลมเย็นสบายจนเพลิดเพลินจากเย็นสบายจะกลายเป็นหนาวหนาวมากไป...อาจจะไม่สบายเอาได้ง่ายๆ เราจะต้องรู้จักการดูแลตัวเองไม่ให้เจ็บไข้เราต้องรู้จักยืนอยู่ในสายลมในเวลาที่เหมาะสมเ พ ร า ะ .. ท่ า ม ก ล า ง  ไ อ แ ด ด ... ส า ย ล ม ก็ จ ะ พั ด ใ ห้ เ ย็ น ใ จแ ต่ ... ท่ า ม ก ล า ง  ไ อ ห ม อ ก ... ส า ย ล ม ก็ จ ะ ท ำ ใ ห้ เ ห น็ บ ห น า วเ ช่ น เ ดี ย ว กั บ ก า ร ยื น อ ยู่ ใ น ค ว า ม รั ก ใ น จุ ด ที่ พ อ ดีรู้ว่าเมื่อไหร่ที่ ต้ อ ง อ อ ก ไ ป ยื น รั บ ล ม ที่ ร ะ เ บี ย งรู้ว่าเมื่อไหร่ที่ ต้ อ ง ห ล บ ห า ที่ กำ บั ง รู้ว่าเมื่อไหร่..ต้ อ ง ใ ห้ ค ว า ม รั ก กั บ ค น อื่ นและเมื่อไหร่..ที่ ต้ อ ง ถ น อ ม ค ว า ม รั ก ไ ว้ ใ ห้ ตั ว เ อ ง